Ev Hanımları Neden Kilo Alır?

Çalışan bayanlara nazaran ev hanımlarının daha çabuk kilo aldıklarını ve fazla kilolara sahip olduklarını biliriz. Bunun nedeninin sadece hareket etmek olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü ev hanımları da gün içerisinde ev işleri ile vakit harcayarak oldukça hareket ettiklerini idda ederler. Yapılan bir araştırma beslenme ve egzersiz bilinç düzeyinin yetersiz olması, kısıtlı fiziksel aktivite olanakları, eğitim, sosyoekonomik durum gibi faktörlere bağlı olarak obezitenin ev hanımlarında görülme oranı yüzde 31 olduğu söylenmektedir.

Ferolove Afrodizyaklı Parfüm

Sadece Türkiye’de değil Dünya’da hızla yayılan obezite hastalığı sadece fazla kilolar ile kalmayıp beraberinde birçok hastalığın etkili olmasına ve hatta ölümlerle bile sonıçlanmasına neden olmaktadır. Çağın hastalığı olarak bilinen obezite kişilerin kendi önlemlerini almama durumunda herkesin nasibini alacağı bir hastalık haline gelebilir. Burada önlem olarak bahsettiğimiz durum ise ideal kilodan fazlasının alınmaması ya da fazla kilolara sahip kişilerin ideal kilolarına ulaşmalarıdır.

Obe­zi­te, aynı zamanda toplumdan topluma değişmekle birlikte incelenirse; ge­nel ola­rak dün­ya­da­ki ge­liş­miş top­lum­lar­da er­kek­ler­de, ge­liş­mek­te olan top­lum­lar­da ise ka­dın­lar­da da­ha çok gö­rül­mek­tedir. Türk ka­dın­la­rın­da obe­zi­te sık­lı­ğı % 33 iken, er­kek­ler­de % 13 ci­va­rın­da. Bu fark­lı­lı­ğa, eği­tim, ge­lir dü­ze­yi, sos­yal du­rum, do­ğum sa­yı­sı, di­ya­bet gi­bi fak­tör­ler et­ki et­mek­te­dir, an­cak özel­lik­le ev ha­nım­la­rı­nın ça­lı­şan bayanlara oran­la ki­lo al­ma risk­le­ri­nin da­ha faz­la ol­du­ğu gö­rül­mek­tedir.

Ev Hanımlarının Kilo Alma Nedenleri

– Uzun süre mutfak işleri ile uğraşılması sonucunda sürekli atıştırmalıkların yapılması ve ne kadar yenildiği bilinmeyen bu atıştırmalıklar hem size doyma hissi vermez hemde kilo almanıza neden olmaktadır.

–  Yeteri kadar fiziksel aktivitenin olmaması. Her ne kadar gün içerisinde ev işleri ile çok hareket ettiğini söyleyen bayanlar olsada, dışarıda yapılan yürüyüş ya da sporlar kadar etkili olmayacağını bilmeleri gerekir. Bu nedenle ev işlerinin dışında açık havada yaptığınız yürüyüşler ve sporlar kilo almayarak aksine formda kalmanıza yardımcı olacaktır.

– Özellikle gün içerisinde tüketilen hamur işleri kilo almanız üzerindeki en büyük etkenlerden biridir. Her gün ya­pı­lan beş çay­la­rın­da tü­ke­ti­len yük­sek yağ ve şe­ker içe­ren kek, pas­ta,  bö­rek ve di­ğer ha­mur iş­le­ri kilo almanızı ve bölgesel yağlanmaların daha da belirgin hale gelmesini etkilemektedir.

– Kabul günlerinde hazırlanan fazla çeşit yiyecekler ve tüm yiyeceklerden alma isteği.

– Ge­li­şen tek­no­lo­ji sebebiyle ev iş­le­ri­nin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun ma­ki­ne­ler ara­cı­lı­ğı ile ger­çek­leş­ti­ril­me­si ve insan gücüne ihtiyaç kalmaması.

Aşağıdaki Kelimelerden Sitemize Ulaştınız;

ev hanımı, ev hanımları neden kilo alır, ev hanımlarının kilo alma nedenleri, kadınlar neden kilon alır, bölgesel yağlanma, fazla kilolar, ideal kilo, kilo kontrol, bayanlarda kilo, nasıl kilo verebilirim, kilo alma nedenleri